POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady oraz warunki wykonywania umów o świadczenie usług medycznych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności (w ramach telemedycyny) przez Mati Usługi i Lekarskie .:

§ 2.
Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:
1. Mati Usługi Lekarskie , wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. (NIP: 584 224 74 88, REGON : 191 452 426)
2. usługa telemedyczna – konsultację lekarza pediatry lub internisty;
3. świadczenie zdrowotne – usługę medyczną lub inne działanie służące zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia;
4. portal – portal Medspa.pl,
5. pacjent – osoba, która co najmniej raz otrzymała lub otrzyma świadczenie zdrowotne w Mati Usługi Lekarskie
6. konsultant medyczny- lekarz udzielający porady w ramach telemedycyny

§ 3.
Usługi telemedyczne będą wykonywane w drodze:
• czatu dostępnego na portalu;
• połączenia telefonicznego, na dedykowany numer infolinii
• wideokonferencji z użyciem komunikatora internatowego (skype, zoom, etc.)

§ 4.
Skorzystanie z usługi telemedycznej jest możliwe po uprzedniej akceptacji niniejszego regulaminu, a także przy spełnieniu innych wymogów podanych w dalszej części niniejszego regulaminu.

§ 5.
W przypadku pacjenta małoletniego, osobą biorącą udział w połączeniu może być tylko jej przedstawiciel ustawowy, opiekun faktyczny lub pełnomocnik przedstawiciela ustawowego..

ZAKRES PRZEDMIOTOWY USŁUGI MEDYCZNEJ

§ 6.
W ramach usługi telemedycznej lekarz udziela informacji i zaleceń dotyczących jedynie pacjenta, którego uprawnienia zostały zweryfikowane. Świadczeniodawca przed przystąpieniem do świadczenia Usługi Telemedycznej na rzecz Klienta weryfikuje tożsamość
Klienta poprzez zwrócenie się o podanie imienia, nazwiska oraz numeru PESEL lub daty urodzenia.

§ 7.
W trakcie wykonywania usługi telemedycznej lekarz ma dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta i w oparciu o jej zawartość może:
• zinterpretować wyniki wykonanych badań;
• udzielić informacji na temat przepisanych leków, udzielonych świadczeń zdrowotnych oraz wyników badań..

§ 8.
W ramach wykonywania usługi telemedycznej lekarz może wystawić e-receptę w postaci elektronicznej na lek, którego zastosowanie uznał za zasadne po przeprowadzeniu badania za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. W przeciwnym wypadku pacjentowi zostanie zaproponowana wizyta w Mati Usługi Lekarskie w celu przeprowadzenia badania fizykalnego. Decyzję o wypisaniu recepty zawsze podejmuje lekarz udzielający porady telemedycznej. Lekarz nie wystawi recepty na substancje bardzo silnie działające określone w Urzędowym Wykazie Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, środki odurzające lub substancje psychotropowe. Po wystawieniu recepty lekarz wskaże pacjentowi kod dostępu, umożliwiający wraz z numerem PESEL realizację recepty.

§ 9.
W ramach wykonywania usługi telemedycznej lekarz nie może:
• wystawić orzeczenia lub zaświadczenia, w szczególności zaświadczenia o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne albo o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny;

POŁĄCZENIE TELEFONICZNE I INTERNETOWE

§ 10.
Usługa medyczna wykonywana w drodze połączenia telefonicznego dostępna jest pod numerem telefonu (+48) 58 346 6658 , lub/i za pomocą komunikatora internetowego

§ 11.
Rozmowa telefoniczna z lekarzem może być nagrywana, . Zapis rozmowy w postaci dźwiękowej, przechowywany jest w zasobach Mati Usługi Lekarskie i udostępniany na zasadach dotyczących przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

§ 12.
W przypadku utraty połączenia czatu, pacjent powinien nawiązać połączenie ponownie.

§ 13.
Podczas trwania czatu Pacjent może wysłać do lekarza, plik obrazkowy lub tekstowy dotyczący jego stanu zdrowia do maksymalnej pojemności 10 MB. O ile lekarz uczestniczący w czacie nie postanowi inaczej, plik nie będzie załączony do dokumentacji medycznej pacjenta.

§ 14.
Zapis czatu jest zapisywany w zasobach Mati Usługi Lekarskie i udostępniany na zasadach dotyczących przechowywania i udostępniania dokumentacji medycznej.

§ 15.
W przypadku utraty połączenia, pacjent powinien nawiązać połączenie ponownie.

§ 16.
Konsultanci Medyczni posiadają̨ wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania Świadczeń Telemedycznych.
Konsultanci Medyczni prowadzą dokumentację medyczną zgodnie z przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Konsultacja może być poprzedzona przeprowadzeniem ankiety dotyczącej m.in. ogólnego stanu zdrowia Klienta, dotychczasowego leczenia, przyjmowanych leków czy predyspozycji genetycznych. Konsultant Medyczny przeprowadza badanie podmiotowe Klienta, które ma na celu ocenę stanu jego zdrowia oraz dobranie właściwych metod leczenia. Klient zobowiązuje się̨ przekazać́ Konsultantowi Medycznemu wszelkie informacje i okoliczności, które mogą mieć znaczenie dla świadczenia Usługi Telemedycznej, w tym kopie dokumentacji medycznej, wyników badań, które mogą być konieczne.
Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodne z prawdą lub zatajone informacje, o których mowa w ustępie poprzedzającym, jeżeli miały lub mogły mieć́ wpływ na wykonanie Usługi Telemedycznej. Przebieg świadczenia Usług Telemedycznych może być rejestrowany przez Konsultanta Medycznego, a jego zapis może być przechowywany na serwerach wskazanych przez Konsultanta. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na rejestrację przebiegu Usług Telemedycznych, w tym na sporządzanie zapisu głosowego lub audiowizualnego.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 17.
1. Opłaty za Usługi zostały uregulowane w Cenniku, stanowiącym załącznik do Regulaminu Platformy, dostępnym na Platformie www.medspa.pl
Na żądanie Pacjenta Usługodawca wystawi fakturę VAT po dokonaniu stosownego zgłoszenia pocztą elektroniczną na adres e-mail: belladerm.medspa@gmail.com
Płatność za pojedynczą usługę telemedyczną jest pobierana przed jej rozpoczęciem.
Płatności za Usługi może dokonać:
Pacjent w imieniu własnym lub Prawny opiekun

2. Reklamacje należy kierować na adres: belladerm.medspa@gmail.com lub pisemnie na adres placówki sprzedawcy : Czarny Dwór 14/7, 80-365 Gdańsk. Treść reklamacji dotyczącej złożonego zamówienia powinna zwierać, co najmniej:
a. dane pozwalające na identyfikację Klienta: imię i nazwisko, numer zamówienia, numer telefonu, adres e-mail lub
adres korespondencyjny, na który ma być wysłana odpowiedź oraz określenie przedmiotu reklamacji
b. Reklamacja podlega rozpoznaniu w terminie 30 dni od jej otrzymania. Termin ten nie biegnie, jeśli skarżący nie przedstawił informacji umożliwiających rozpoznanie reklamacji. W takim wypadku zostanie wezwany do uzupełnienia reklamacji. Termin ten rozpocznie bieg z chwilą uzupełnienia reklamacji przez skarżącego.

3. Rezygnacja
Pacjent ma prawo do rezygnacji z usługi przed jej wykonaniem. Rezygnacja powinna być zakomunikowana w formie pisemnej i przesłana w formie elektronicznej (emailem) na adres : belladerm.medsp@gmail.com. Zapłacona kwota pieniędzy za usługę zostanie zwrócona do pacjent niezwłocznie po otrzymaniu rezygnacji.