KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W wykonaniu obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 roku, informujemy, że:

1) administratorem Państwa danych osobowych jest MATI USŁUGI LEKARSKIE; KLINIKA DERMATOLOGII I MEDYCYNY ESTETYCZNEJ MEDSPA.PL z siedzibą w Gdańsku, ul. Czarny Dwór 14/7;

2) celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest przeprowadzenie konsultacji lekarskiej, zastosowanie odpowiedniego dla Państwa leczenia i archiwizacja danych dotyczących przebiegu terapii,

3) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do krajów poza Unią Europejską, a także do innych odbiorców danych osobowych;

4) podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane podczas wykonywania usługi, a także w okresie późniejszym zgodnie z art. 29 ust.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta z dnia 6 listopada 2008 roku;

5) w każdym czasie uprawnieni są Państwo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, a także przenoszenia. Uprawnienia te mogą Państwo realizować w siedzibie Administratora danych, korespondencyjnie, za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub telefonicznie pod numerem telefonu 58 346 66 58;

6) przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7) podanie danych jest dobrowolne, przy czym Administrator jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. Niepodanie danych może skutkować odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego/ wykonania usługi medycznej;

8) Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie podlegają profilowaniu.